Regulamin Sklepu Internetowego
Karty Grabowskiego

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2023 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem domenowym https://kartygrabowskiego.pl jest spółka pod firmą „Karty Grabowskiego Grabowski i Grabowska-Dybek Spółka jawna” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Szczepana 20 a, 61-465 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000947599, NIP 7831849871, REGON 521011256..

2.Dane kontaktowe Sprzedawcy:

a. adres pocztowy

Karty Grabowskiego Grabowski i Grabowska-Dybek Sp. j.

ul. Św. Szczepana 20 a

61-465 Poznań

b. adres email

info@kartygrabowskiego.pl

c. numer telefonu

numer telefonu do sklepu: +48 660-692-383, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

3. Regulamin sklepu internetowego Karty Grabowskiego udostępniany jest nieodpłatnie, nieprzerwanie na stronie internetowej https://kartygrabowskiego.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Definicja terminów

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

a. Klient - osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym lub korzystająca z usług opisanych w § 3;

b. Placówka Edukacyjna – zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego bądź jednostka niepubliczna, prowadząca działalność oświatową zgodnie z przepisami odrębnymi;

c. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego)

d. Sprzedawca – spółka pod firmą „Karty Grabowskiego Grabowski i Grabowska-Dybek Spółka jawna” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Szczepana 20 a, 61-465 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000947599, NIP 7831849871, REGON 521011256;

e. Produkty - karty matematyczne oraz inne gry edukacyjne, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

f. Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem https://kartygrabowskiego.pl prowadzony przez Sprzedawcę;

g. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

§ 3. Usługi

1. Sprzedawca świadczy następujące usługi (dalej łącznie „ Usługi”):

a. umożliwia przeglądanie oferty Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień na Produkty;

b. udostępnia, w języku polskim, pod adresem https://kartygrabowskiego.pl/blog/ blog „Baw się matematyką!” z autorskimi zabawami oraz ciekawostkami ze świata edukacji (dalej: „ Blog”);

c. informuje Klientów, w języku polskim, za pośrednictwem emaili o faktach i wydarzeniach mogących mieć związek z działalnością Sprzedawcy (dalej: „ Newslettery”).

2. Sprzedawca świadczy Usługi nieodpłatnie. Usługi świadczone są bezterminowo. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie którejkolwiek z Usług w dowolnym momencie. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie dowolnej Usługi w szczególności wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres email info@kartygrabowskiego.pl.

3. Reklamacje dotyczące Usług, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy wysyłać na adres email: info@kartygrabowskiego.pl, zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: +48 660-692-383 lub wysyłać pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Reklamacje dotyczące wad Produktu można składać w trybie wskazanym w § 7 Regulaminu.

4. W celu skorzystania z Usługi polegającej na otrzymywaniu Newslettera należy wpisać email w formularzu Newslettera zamieszczonym na stronie internetowejhttps://kartygrabowskiego.pl, zaznaczyć pole o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz kliknięcie przycisku „Zapisz się na newsletter”.

§ 4. Zasady korzystania z Usług

1. Do korzystania z Usług niezbędne są:

a. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 45.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

c. dostęp do poczty elektronicznej;

d. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli;

e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Klient obowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. Kupowanie Produktów

1. Procedura zamawiania Produktu rozpoczyna się od dodania Produktu do koszyka zakupów. W celu dodania Produktu do koszyka Klient powinien wejść na stronę z opisem danego Produktu, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję” lub przejść bezpośrednio do zakładki „Sklep”, gdzie dostępne są wszystkie produkty.

2. Procedura składania zamówienia podzielona jest na 4 etapy:

Etap Pierwszy – KOSZYK:

i. Po dodaniu Produktu do koszyka Klient wybiera jeden z wariantów „Przejdź do koszyka” lub „Powrót na stronę”. Po wybraniu wariantu „Przejdź do koszyka” Klient przechodzi do strony pokazującej wszystkie Produkty, które znajdują się w jego koszyku, ich cenę jednostkową brutto (tabela „Cena”), ilości zamawianych egzemplarzy Produktu (tabela „Liczba”) oraz łączną ceną brutto wszystkich zamawianych egzemplarzy danego Produktu, którą można modyfikować (tabela „Liczba”) oraz łączną ceną brutto wszystkich zamawianych egzemplarzy danego Produktu (tabela „Wartość”).

ii. Na stronie tej Klient wybiera sposób dostawy oraz metodę płatności.

iii. Dostępnymi sposobami dostawy są: Paczkomaty InPost, Kurier FedEx, Kurier InPost. W przypadku Paczkomatu InPost należy zaznaczyć wybrany punkt.

iv. Klient ma możliwość opłacenia przesyłki przy odbiorze, wybrania płatności natychmiastowej online (poprzez serwis Przelewy24 – możliwość płatności przelewem, kartą oraz poprzez BLIK) albo dokonania samodzielnie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

v. W celu kontynuowania składania zamówienia należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

Etap Drugi – TWOJE DANE:

a) Po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” Klient przechodzi do strony z formularzem, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu i jego dostawy.

b) Istnieje możliwość wpisania przez Klienta komentarzy do zamówienia w polu „Uwagi”.

c) Na stronie z formularzem można dodatkowo, oprócz uzupełnienia danych Klienta oraz adresu dostawy, oznaczyć pole „Proszę wystawić fakturę”. Po oznaczeniu tego pola pojawi się formularz do wpisania danych do faktury. W celu kontynuowania zakupów niezbędne jest: (I) potwierdzenie, że Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść, a dodatkowo (II) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest opcjonalne. W celu przejścia do dalszego kroku należy kliknąć przycisk „Podsumowanie”.

Etap Trzeci – PODSUMOWANIE:

a) Po kliknięciu na przycisk „Podsumowanie” Klient przechodzi do strony z podsumowaniem wszystkich informacji na temat zamówienia. Na tym etapie możliwa jest zmiana informacji dotyczących zamówienia za pomocą przycisku „Edytuj dane” Możliwość taka istnieje do momentu złożenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” (w przypadku płatności online), „Zamawiam i płacę przy odbiorze” (w przypadku płatności przy odbiorze) albo „Zamawiam i płacę przelewem” (w przypadku przedpłaty).

b) Z chwilą kliknięcia na przycisk „Zamawiam i płacę” (ew. „Zamawiam i płacę przy odbiorze” albo „Zamawiam i płacę przelewem”) następuje złożenie zamówienia.

c) Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” (ew. „Zamawiam i płacę przy odbiorze” albo „Zamawiam i płacę przelewem”) jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy.

Etap Czwarty – POTWIERDZENIE:

Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (ew. „Zamawiam i płacę przy odbiorze” albo „Zamawiam i płacę przelewem”), Klient: (I) przechodzi do podstrony, gdzie informowany jest o złożeniu zamówienia albo - jeżeli Klient wybrał płatność online – (II) zostanie przekierowany na stronę Przelewy24 w celu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności poprzez Przelewy24 klient otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem dokonania płatności.

§ 5a: Wykonanie umowy sprzedaży

1. Z chwilą złożenie zamówienia przez Klienta zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży (kupna) Produktów wskazanych w zamówieniu.

2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Potwierdzenie nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3. W przypadku wybrania przez Klienta:

a) sposobu płatności „Przelew bankowy tradycyjny”, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

b) sposobu płatności „Płatność natychmiastowa – Przelewy24”, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności natychmiast po kliknięciu na przycisk „Zamawiam i płacę” (ew. „Zamawiam i płacę przy odbiorze” albo „Zamawiam i płacę przelewem”);

c) sposobu płatności „Płatne przy odbiorze”, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Produkty zostaną wysłane przez Sprzedawcę do Klienta w następujących terminach:

a) w terminie do 3 dni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy („Przelew bankowy tradycyjny”) ceny Produktów wraz z kosztami dostawy.

b) w terminie do 2 dni od dnia zapłaty przez klienta poprzez podmiot pośredniczący Przelewy24 („Płatność natychmiastowa – Przelewy24”) cenę za Produkty oraz kosztami dostawy;

c) w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przypadku płatności „Płatne przy odbiorze”.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „Płatność natychmiastowa – Przelewy24”, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności niezwłocznie po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”. Odstąpienie od umowy oznacza, że umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą uważana jest za niezawartą, a tym samym Strony zwolnione są z obowiązku jej realizacji. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy na zasadach wskazanych powyżej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „Przelew bankowy tradycyjny”, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy oznacza, że umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą uważana jest za niezawartą, a tym samym Strony zwolnione są z obowiązku jej realizacji. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy na zasadach wskazanych powyżej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

7. W związku z tym, że Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej produktów, Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu, która może być objęta jednym zamówieniem. Informacje o wprowadzeniu ograniczeń odnośnie maksymalnej liczby sztuk określonego produktu, objętej jednym zamówieniem, udostępnione będą w Sklepie Internetowym. W razie zamiaru złożenia przez Klienta zamówienia na większą niż maksymalna liczbę sztuk produktu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu email info@kartygrabowskiego.pl. Sprzedawca poinformuje Klienta, czy istnieje możliwość realizacji zamówienia obejmującego wskazaną liczbę produktów.

8. Postanowienia paragrafów 5 i 5a mają zastosowanie także do zamówień składanych przez Placówki Edukacyjne, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia te można składać poprzez zakładkę „Sklep dla szkół”. W przypadku takich zamówień udostępniony jest dodatkowy sposób płatności „Przelew z terminem 14 dni”. W przypadku wybrania takiej możliwości: (I) dostawa produktów realizowana jest w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktów; (II) Placówka Edukacyjna zobowiązana jest do zapłacenia ceny oraz kosztów dostawy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

§ 6 Ceny Produktów i koszty dostawy

1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego opisujących dany Produkt nie zawierają kosztów jego dostawy.

3. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granice. Produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo współpracujących ze Sprzedawcą firm kurierskich.

4. Koszty dostawy Produktu na terytorium Rzeczpospolitej Polski są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia. Łączna kwota do zapłaty, wskazana w trakcie składania zamówienia, obejmuje zarówno cenę Produktu, który ma zostać doręczony na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jak i koszt jego dostarczenia.

5. Koszty dostawy Produktów poza terytorium Rzeczpospolitej Polski nie są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia. Informacja o kosztach dostawy zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem emaila w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Klient, po poinformowaniu przez Sprzedawcę o tych kosztach, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

6. Na każdy sprzedany Produkt wystawiana jest faktura VAT, o ile Klient w trakcie składania zamówienia wybierze opcję wystawienia faktury. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, co jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 7. Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów zgodnych z umową, bez wad fizycznych i prawnych. Dla wszystkich Produktów zamówionych począwszy od 1 stycznia 2023 r,, Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach określonych w przepisach prawa i wskazanych poniżej w §7 Regulaminu. Dla Produktów zamówionych do 31 grudnia 2022 r. włącznie, zastosowanie znajduje tryb postepowania reklamacyjnego wskazany w brzmieniu Regulaminu obowiązującego w czasie zawierania Umowy. W przypadku sprzedaży Produktów Klientom nie będącym Konsumentami wyłącza się, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi w dowolny sposób w szczególności:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość email na adres: info@kartygrabowskiego.pl;

b. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 660-692-383;

c. pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. a.

3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt. a.

4. Konsument reklamując niezgodność Produktu z umową powinien wskazać przyczyny reklamacji, podać informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia oraz wskazać jego żądanie. Jeżeli podane przez Konsumenta informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Konsumenta, przed rozpatrzeniem reklamacji, o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Jeżeli Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

6. Sprzedawca zaznacza dodatkowo, iż względem Klientów będących Konsumentami::

a. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

b. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

c. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

d. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla tego Klienta uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

e. Sprzedawca niniejszym informuje, że z uwagi na specyfikę produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, najsprawniejszym i preferowanym sposobem rozpatrzenia reklamacji jest wymiana Produktu na nowy i do korzystania z tego uprawnienia zachęca Klientów, którzy stwierdzili niezgodność Produktu z umową.

f. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

g. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Klienta na niezgodność produktu z umową bądź niedoprowadzenia przez Sprzedawcę produktu do zgodności z umową pomimo uwzględnienia reklamacji, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli niezgodność Produktu z umową jest nieistotna.

h. Upływ terminu do stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie wyłącza praw Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu w imieniu i na życzenie Klienta.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu.

b. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. Mateusz Grabowski i Justyna Grabowska-Dybek prowadzący firmę: „Karty Grabowskiego Grabowski i Grabowska-Dybek Spółka jawna”, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Szczepana 20 a, 61-465 Poznań.

2. Dane Klientów te będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy sprzedaży Produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przetwarzane w tym celu przez Sprzedawcę przez czas wykonywania umowy, a następnie będą przechowywane przez czas przewidziany w przepisach prawa dla celów prawno-podatkowych i archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku udzielenia przez Klienta odrębnej, dobrowolnej zgody, dane te będą również przetwarzane w celach marketingowych Sprzedawcy polegających na przesyłaniu wiadomości mailowych z najciekawszymi ofertami produktów i promocjami oferowanymi przez Sprzedawcę. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie i nie będą one podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Klienta, w tym profilowania, w celach marketingu bezpośredniego.

3. W uzasadnionych przypadkach, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, takim jak realizacja działań reklamacyjnych na żądanie Klienta lub dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy z Klientem.

4. Dane Klientów mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym Sprzedawca powierzył przetwarzanie danych w swoim imieniu (podwykonawcy), a także udostępnione podmiotom, których zaangażowanie do wykonania zamówionych przez Klienta Produktów jest konieczne dla należytego wykonania umowy lub dodatkowych świadczeń z nią związanych. Nadto, w przypadku takiej konieczności, mogą to być także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki oraz właściwe organy i podmioty publiczne, jeżeli są one upoważnione ustawowo do dostępu do tych danych.

5. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Brak podania dany osobowych uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia, chyba że obowiązek ich przechowywania przez Sprzedawcę wynika z przepisów prawa lub są one konieczne dla ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów. Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych może być w każdym czasie wycofana bez żadnych negatywnych skutków dla Klienta, w szczególności bez wpływu na wykonanie umowy sprzedaży. Każdemu Klientowi, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Sprzedawcę, służy uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10 Dodatkowe informacje

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. spółka pod firmą : „Karty Grabowskiego Grabowski i Grabowska-Dybek Spółka jawna”, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Szczepana 20 a, 61-465 Poznań.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w „Polityce prywatności serwisu internetowego www.kartygrabowskiego.pl” udostępnianej przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym ogółowi użytkowników Sklepu Internetowego. Sprzedawca zachęca do zapoznania się z tym dokumentem.

§ 10 Dodatkowe informacje

1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. w trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania danych wprowadzonych w formularzu zamówienia;

b. po złożeniu zamówienia Klient może dokonać korekty danych podanych w zamówieniu poprzez wysłanie emaila do Sprzedawcy na adres info@kartygrabowskiego.pl, a także telefonicznie pod numerem telefonu + 48 660-692-383;

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcji aktualizacji danych dostępnej po zalogowaniu się na Konto.

2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę treści zawieranej umowy:

a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży Produktu następuje przez przesłanie stosownej wiadomości email do Klienta po zawarciu umowy sprzedaży;

b. treść zawieranej umowy sprzedaży Produktu jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

3. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

4. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Serwisie Internetowym (w szczególności materiały tekstowe, graficzne, zdjęcia, materiały audiowizualne) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie Internetowym wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory dotyczące sprzedanych Produktów oraz świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

2. Informacje o tym, w jaki sposób i gdzie rozwiązać polubownie spór z przedsiębiorcą znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci” - „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresemhttps://webgate.ec.europa.eu/odrKonsument ma dostęp do narzędzia rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

2. Pomimo stosowanych przez Usługodawcę zabezpieczeń informuje on, iż podstawowym zagrożeniem każdego Klienta jest możliwość umieszczenia w jego systemie teleinformatycznym oprogramowania tworzonego w celu wyrządzania szkód. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył komputer, który wykorzystuje korzystając z Internetu ,w program antywirusowy, który będzie stale aktualizował.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2023 r. i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych w Sklepie Internetowym od tego dnia.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Mateusz Grabowski i Justyna Grabowska-Dybek prowadzący firmę: „Karty Grabowskiego Grabowski i Grabowska-Dybek Spółka jawna”, z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Szczepana 20 a, 61-465 Poznań, info@kartygrabowskiego.pl.

Ja ……………………………………………………….………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy to …………………………………………., data odbioru …………………………………………………….

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Data………………………………………………………………………….

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)