Polityka prywatności serwisu internetowego www.kartygrabowskiego.pl

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2022 r.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Użytkownika przez serwis internetowy Karty Grabowskiego, dostępny pod adresem internetowym www.kartygrabowskiego.pl, dalej jako „Serwis”, prowadzony przez spółkę pod firmą Karty Grabowskiego Grabowski i Grabowska-Dybek Spółka jawna, w szczególności Sklepu Internetowego dostępnego pod tym adresem domenowym, a także przy pomocy współdziałających z Serwisem kanałów komunikacji elektronicznej, takich jak media społecznościowe.

Pojęcia pisane w niniejszej polityce z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej poniżej.

1. Administrator danych osobowych i Użytkownicy Serwisu

1.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu jest spółka pod firmą „Karty Grabowskiego Grabowski i Grabowska-Dybek Spółka jawna” z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-465 Poznań, ul. Św. Szczepana 20 a), REGON: 521011256 oraz NIP: 7831849871.

1.2. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności używane jest pojęcie Użytkownika należy przez to rozumieć: (I) każdą osobę fizyczną, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (II) osobę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, ale ukończyła trzynasty rok życia lub osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które posiadają wymaganą przez przepisy prawa zgodę jej przedstawiciela ustawowego – korzystające z Serwisu, w szczególności na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego.

2. W jaki sposób zbieramy dane od Użytkownika Serwisu?

Zbieramy dane o Użytkownikach Serwisu w następujący sposób:

 • poprzez wprowadzenie przez Użytkownika danych do formularzy dostępnych w Serwisie (tj. formularz zamówienia, newsletter) lub
 • poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) lub
 • poprzez nasze fanpage, strony i kanały w serwisach społecznościowych (takich jak Facebook i Instagram).

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane Użytkowników wprowadzone w formularzach oraz naszych kanałach w mediach społecznościowych są przez nas wykorzystywane tylko do celów, w jakich zostały nam przekazane, tj.:

 • realizacji zamówienia i umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas z Klientem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym oraz obsługi posrzedażowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • przesyłania informacji o produktach, promocjach i nowościach w postaci Newsletteru, tylko jeżeli została udzielona przez Użytkownika zgoda na komunikację marketingową (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO);
 • odpowiedzi na zapytania i obsługi reklamacji Użytkowników Serwisu i Klientów Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • udziału w konkursach organizowanych od czasu do czasu przez Administratora dla Klientów i Użytkowników Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na mocy przepisów prawa, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych dokumentujących sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

4. Zakres zbieranych danych

4.1. Na potrzeby podjęcia czynności zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia i obsługi posprzedażowej Klientów Sklepu Internetowego zbierane są następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • firma przedsiębiorcy i NIP (w przypadku wystawiania faktury za zakupy w Sklepie Internetowym) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny (w tym również dostawy do miejsca pracy na życzenie );
 • adres mailowy;
 • numer telefonu;
 • ewentualne dodatkowe kategorie danych dobrowolnie przekazywane przez Klienta w treści zamówienia, reklamacji lub zapytania na swoje życzenie.

4.2. W przypadku zapisania się na Newsletter, Użytkownik przekazuje Administratorowi jedynie swój adres e-mail i imię oraz udziela stosownej zgody na przesyłanie informacji handlowej w ten sposób.

4.3. W przypadku komunikowania się przez Użytkownika poprzez media społecznościowe, a także w toku aktywności Użytkownika w tych mediach, mogą zostać zebrane także dodatkowe kategorie danych, które Użytkownik w ten sposób dobrowolnie przekazuje Administratorowi (treści wiadomości prywatnych, wiadomości na fanpage’u, polubienia i inne tym podobne - zgodnie z funkcjonalnością danego serwisu).

5. Przez jaki czas będziemy przechowywać dane Użytkowników?

Czas, przez jaki Administrator będzie przetwarzał dane o Użytkownikach, oraz jakie konkretnie kategorie danych będzie przechowywał, może różnić się stosownie do celu przetwarzania. Administrator jednak będzie zasadniczo przetwarzał dane przez okres wykonywania umowy z Klientem (realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym i obsługi posprzedażowej) bądź subskrypcji Newslettera, a następnie przechowywał je przez czas obowiązkowego ich przechowania dla celów fiskalnych wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku reklamacji, Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne i prawnie uzasadnione.

6. Udostępnianie i powierzanie do przetwarzania danych

6.1. W celu realizacji zamówienia lub reklamacji Administrator może udostępniać dane Użytkowników podmiotom, które realizują usługi dostarczania przesyłek z zamówionym towarem (m.in. adres oraz numer telefonu) oraz podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.2. Administrator powierza dane Użytkowników zebrane poprzez Serwis spółce pod firmą „Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.” z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, świadczącej usługi hostingu w ramach platformy strefa.pl, oraz spółce pod firmą „Google Ireland Limited” z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, w ramach usługi Google Cloud SQL. Dane te powierzane są wyłącznie w celu świadczenia tych usług na rzecz Administratora i nie są przetwarzane przez te podmioty zewnętrzne dla jakichkolwiek innych celów.

6.3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Administratora wiadomości w postaci Newslettera, jego dane osobowe zostaną również powierzone spółce pod firmą „FreshMail Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków w ramach usługi Freshmail. Dane te powierzane są wyłącznie w celu pośredniczenia w świadczeniu usługi newslettera na rzecz Administratora i nie są przetwarzane dla jakiegokolwiek innego celu.

6.4. W przypadku komunikacji z Administratorem poprzez media społecznościowe, takie jak Facebook lub Instagram, Użytkownik przekazuje także swoje dane także administratorom tych serwisów. Ich przetwarzanie uregulowane jest odrębnymi politykami prywatności i warunkami świadczenia usług. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z tymi regulacjami.

7. W jaki sposób będziemy się kontaktować z Użytkownikami Serwisu?

7.1. Z Użytkownikami Serwisu będziemy kontaktować się drogą mailową, aby informować o stanie realizacji zamówienia.

7.2. Możemy również kontaktować się telefonicznie, jeżeli będziemy mieli istotne informacje odnoszące się do realizacji zamówienia.

7.3. Jeżeli Użytkownik zapisał się na nasz Newsletter i wyraził w tym celu zgodę na jego otrzymywanie, będzie otrzymywać go od nas drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

7.4. W przypadku komunikacji poprzez media społecznościowe, będziemy udzielali odpowiedzi i komunikowali się z Użytkownikiem za pomocą serwisu, poprzez który złożył zapytanie.

8. Prawa Użytkownika względem jego danych osobowych

8.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii w powszechnie zrozumiałym formacie;
 • sprostowania swoich danych osobowych -poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z uwzględnieniem celów przetwarzania;
 • usunięcia swoich danych osobowych - jeżeli przetwarzanie danych nie jest już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy Użytkownik cofnie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, albo gdy Użytkownik wnosi sprzeciw na podstawie przysługującego jej prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. takie jak ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń Administratora), bądź gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - w szczególności, jeżeli Użytkownikkwestionuje prawidłowość przekazanych danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, bądź w sytuacji, gdy Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w przypadku wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Administrator zaprzestaje przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika (w szczególności obrony przed roszczeniami);
 • przeniesienia swoich danych osobowych - na żądanie Użytkownika, Administrator przekazuje jej lub innemu, wskazanemu przez nią administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, dane osobowe, które Użytkownik dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • cofnięcia zgody

8.2. W celu skorzystania w powyższych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy pod adresem info@kartygrabowskiego.pl .

8.3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości w postaci Newslettera, informujemy, że zgodę tę można w każdej chwili odwołać poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Newslettera. Aby zrezygnować z jego subskrypcji, należy wysłać wiadomość mailową na adres: info@kartygrabowskiego.pl. Dodatkowo, informacja o sposobie rezygnacji znajduje się w stopce każdej wysyłanej przez Administratora wiadomości e-mail z newsletterem.

8.4. Administrator informuje ponadto, że każdej osobie, której dane dotyczą, służy uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pliki cookies

9.1. Nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookies.

9.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze Użytkownika Serwisu. Cookies zawierają pewne informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

9.3. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • konieczne do działania naszego Serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie naszego Serwisu, logowanie, nawigowanie i dokonywanie zakupów. Zablokowanie tych plików może spowodować, że nasza Strona nie będzie działała poprawnie.
 • statystyczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego Serwisu. Nasz Serwis wykorzystuje Google Analytics – narzędzie do analityki internetowej oferowane przez Google, Inc.
 • społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (np. Facebook) z naszym Serwisem.

9.4. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Z kolei „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.5. Administrator informuje, że wraz z Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Republika Irlandii, administratorem serwisów Facebook i Instagram, są wspólnymi administratorami danych Użytkowników fanpage’a i kanałów - zgodnie z art. 26 RODO - w zakresie przetwarzania takich danych osobowych w zdarzeniach dla statystyk fanpage’a o kanału.

9.6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te można w każdej chwili zmienić. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, do zapoznania się z którymi Administrator zachęca Użytkowników.

10. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikom Serwisu najwyższego poziomu ochrony ich prywatności. W przypadku planowania jakichkolwiek zmian w Polityce prywatności, Użytkownik zostanie o nich uprzednio poinformowany w Serwisie.