REGULAMIN KONKURSU

61 BRAMEK - MATEMATYKA NA SPORTOWO Z KARTAMI GRABOWSKIEGO

 

Wygraj koszulkę z podpisem Roberta Lewandowskiego, zdobywcy 61 goli dla reprezentacji Polski

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu „61 bramek - matematyka na sportowo z Kartami Grabowskiego” („Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu. 
  1. Organizatorem Konkursu jest Mateusz Grabowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski" z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Szczepana 20A, 61-465Poznań, NIP 6731886547, REGON 361172253 („Organizator”).
  1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie Organizatora „Karty Grabowskiego” w serwisie społecznościowym Facebook („Facebook”): https://pl-pl.facebook.com/kartygrabowskiego(„Fanpage”).
  1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook i Facebook nie pomaga w jego organizowaniu. Facebook.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jego Uczestników za przeprowadzenie Konkursu, a wyłącznie odpowiedzialnym za prowadzenie Konkursu jest Organizator.
  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 czerwca o godzinie 12:00 i trwa do dnia 15 lipca do godziny 23:59. 
  1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22 lipca o godzinie 20:00 na Fanpage’u.
  1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165). 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zaakceptują postanowienia Regulaminu dostępnego na Fanpage’u („Uczestnik”).
  1. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez złożenie przez Uczestnika w poście pod postem ogłaszającym Konkurs na Fanpage’u lub w wiadomości prywatnej oświadczenia o następującej treści: „Akceptuję regulamin konkursu”, „Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu” albo innego podobnego i jednoznacznego w treści oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane w Regulaminie oraz na opublikowaniu postu zawierającego zadanie konkursowe;
  1. W Konkursie nie mogą brać udziału: (I) Organizator i osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło bądź o świadczenie usług, a także (II) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło bądź o świadczenie usług, przez podmioty współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji Konkursu.
  1. W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest (I) posiadanie przez Uczestnika urządzenia elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itp.) (II) z aktywnym dostępem do Internetu, które (III) umożliwia korzystanie z serwisu Facebook oraz (IV) aktywnego konta w serwisie Facebook założonego zgodnie z właściwym regulaminem Facebook przez cały czas obowiązywania Konkursu.

 

 1. ZADANIE KONKURSOWE
  1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 powyżej, i prawidłowo przystąpił do Konkursu, jest opublikowanie pod postem ogłaszającym Konkurs filmu wykonanego samodzielnie przez Uczestnika i prezentującego najciekawsze i najbardziej twórcze pomysły na połączenie aktywności ruchowej (sportowej) z matematyką przez utrwalone w filmie dziecko lub dzieci do lat 12, których rodzicem lub opiekunem prawnym jest Uczestnik („Film").
  1. Film musi spełniać następujące minimalne kryteria zakwalifikowania się do Konkursu:
   1. musi w nim wystąpić co najmniej jedno dziecko do 12 roku życia;
   2. Uczestnik musi być rodzicem lub opiekunem prawnym każdego dziecka występującego w Filmie;
   3. w przypadku utrwalania Filmu telefonem komórkowym lub innym urządzeniem przenośnym tego typu, Film musi zostać nagrany tym urządzeniem w poziomie lub pionie;
   4. Film musi zostać wykonany w jakości minimum HD (tj. 1280×720 pikseli);
   5. czas trwania Filmu nie może być krótszy niż 10 sekund ani dłuższy niż 2 minuty;
   6. Film nie może zawierać treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebooka; 
   7. Film nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne ani dyskryminujące na jakimkolwiek tle;
   8. Film nie może zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;
   1. Film nie może naruszać dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
  1. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do zamieszczania nieograniczonej liczby Filmów w Konkursie.

 

 1. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD
  1. Organizator powoła komisję konkursową, która dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników Filmów i wybierze najlepsze, najbardziej kreatywne i najciekawsze Filmy spełniające kryteria przewidziane Regulaminem. Uczestnicy, którzy będą ich autorami, otrzymają nagrodę.
  1. Kryteria wyłaniania zwycięskich Filmów w Konkursie przekazanych przez Uczestników będą następujące:
   1. Pomysłowość i kreatywność zabawy ruchowo-matematycznej;
   2. Zaangażowanie i wysiłek włożony w zabawę przez dziecko;
   3. Sposób i jakość wykonania i montażu Filmu (kryterium uzupełniające).
  1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
   1. nagrodą główną za zajęcie I miejsca jest koszulka z podpisem Roberta Lewandowskiego w ramie o wymiarach 103 x 99 cm, a także komplet gier edukacyjnych „Karty Grabowskiego”: Tabliczka mnożenia, Dodawanie i odejmowanie, Gry logiczne - całość o wartości 2000 złotych.
   1. nagrodą za zajęcie II miejsca jest profesjonalna piłka do gry w piłkę nożną, a także komplet gier edukacyjnych „Karty Grabowskiego” wraz z dodatkowymi gadżetami (plecak, piórnik, kubek) o wartości 300 złotych;
   1. nagrodą za zajęcie III miejsca jest komplet gier edukacyjnych „Karty Grabowskiego” wraz z dodatkowymi gadżetami (plecak, piórnik, kubek) o wartości 150 złotych;
   1. nagrodą za zajęcie miejsc od IV do X jest zestaw gadżetów „Kart Grabowskiego” – plecak, piórnik i kubek.
  1. Nagrody dla zwycięzców w Konkursie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego z tytułu gier i wygranych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
  1. Uczestnikom, którzy otrzymali nagrodę rzeczową w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce. 
  1. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.6 Regulaminu, ze zwycięzcami nagród Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi w terminie siedmiu (7) dni od wysłania wiadomości, Organizator podejmie ponowną próbę kontaktu w terminie kolejnych siedmiu (7) dni. Brak odpowiedzi ze strony zwycięskiego Uczestnika i oświadczenia o przyjęciu nagrody oraz wskazania danych kontaktowych niezbędnych do jej wysłania w powyższym terminie oznacza przepadek nagrody.
  1. Organizator prześle zwycięzcom Konkursu nagrody zwykłą przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w terminie dwóch (2) tygodni od rozstrzygnięcia Konkursu i podania przez tych zwycięskich Uczestników wszystkich danych niezbędnych do wydania nagrody.

 

 1. FILMY I PRAWA DO NICH
  1. Na Filmy spełniające warunki, o których mowa powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres lat pięciu (5) na korzystanie z nich w ramach własnej działalności marketingowo-promocyjnej Organizatora z chwilą ich opublikowania bądź przesłania Organizatorowi na polach eksploatacji wskazanych poniżej. Po upływie tego terminu, licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwanaście (12) miesięcy.
  1. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym cyfrowo, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku;
   1. wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej oraz sieci telekomunikacyjnej i do serwisu Facebook;
   1. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności zaś udostępniania w Internecie w serwisie Facebook oraz w serwisach internetowych, którymi administrują Karty Grabowskiego;
   1. publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania;
   1. wystawiania, wyświetlania, użyczania lub najmu egzemplarzy;
   1. nadawania oraz reemitowania cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, usług mobilnych, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.
  1. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wprowadzanie do Filmów modyfikacji i przeróbek oraz dokonywanie ich opracowań, w szczególności poprawiających jakość ich wykonania, a także na zestawianie ich z Filmami przesyłanymi przez innych Uczestników i publiczne udostępnianie w taki sposób na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
  1. Uczestnik z chwilą przesłania Filmów udziela zezwolenia Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz wizerunków osób, które zostały w Filmach utrwalone, na wykorzystywania ich na wskazanych wyżej polach eksploatacji w celach marketingowo-promocyjnych Organizatora, w tym także bez podania swoich danych osobowych jako twórcy Filmu. W przypadku, w którym w Filmach utrwalone zostały wizerunki nieletnich, Uczestnik jako rodzic lub opiekun prawny udziela zezwolenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

 

 1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
  1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Mateusz Grabowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski" z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Szczepana 20A, 61-465 Poznań, NIP 6731886547, REGON 361172253. Dane te mogą zostać przekazane operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przesłania nagrody.
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania lub wysyłki nagród przewidzianych w Konkursie, utrzymywania Filmów w serwisie Facebook oraz do rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu.
  1. W celu wskazanym wyżej mogą przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz nazwa konta w serwisie Facebook i adres IP oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem Filmów. Warunkiem przekazania nagród zwycięskim Uczestnikom jest podanie przez nich adresu korespondencyjnego, na który Organizator może przesłać nagrodę, oraz w przypadku nagród objętych obowiązkiem podatkowym po stronie Organizatora – niezbędnych do tego danych identyfikujących Uczestnika.
  1. Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane przez czas, na jaki udzielili oni licencji na swoje Filmy bądź do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu – w zależności od tego, który z tych terminów skończy się później.
  1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Uczestników, Organizator prosi o kontakt na adres poczty elektronicznej info@kartygrabowskiego.pl. Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Prawa Uczestników dotyczące jego danych osobowych oraz obowiązki Organizatora w tej kwestii szczegółowo wskazano w Polityce prywatności serwisu internetowego „Karty Grabowskiego” dostępnego pod adresem internetowym www.kartygrabowskiego.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tą polityką.

 

 1. REKLAMACJE
  1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej info@kartygrabowskiego.pl
  1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w ciągu trzydziestu (30) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, powód złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu.
  1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny. 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u oraz w siedzibie Organizatora.