Rejestracja

Dane kontaktowe Dane osoby składającej zamówienie
+48
Adres dostawy
Faktura
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Mateusz Grabowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą „Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski”, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 75/16, 60-523 Poznań ("Karty Grabowskiego"). Dane te będą przetwarzane przez Karty Grabowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") w celu wykonania umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Karty Grabowskiego („Regulamin”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przetwarzane w tym celu przez Karty Grabowskiego przez czas wykonywania umowy, a następnie będą przechowywane przez czas przewidziany w przepisach prawa dla celów prawno-podatkowych i archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W uzasadnionych przypadkach dane te mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Kart Grabowskiego na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, takim jak realizacja działań reklamacyjnych na Pani/Pana żądanie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy. Pani/Pana dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym Karty Grabowskiego powierzyły przetwarzanie danych w swoim imieniu (podwykonawcy), a także udostępnione podmiotom, których zaangażowanie do wykonania zamówionych przez Panią/Pana produktów jest konieczne dla należytego wykonania łączącej nas umowy lub dodatkowych świadczeń z nią związanych. Nadto, w przypadku takiej konieczności, mogą to być także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki oraz właściwe organy i podmioty publiczne, jeżeli są one upoważnione ustawowo do dostępu do tych danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia, chyba że obowiązek ich przechowywania przez Karty Grabowskiego wynika z przepisów prawa lub są one konieczne dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Kart Grabowskiego.
Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan być na bieżąco informowan(-a/-y) o najnowszych produktach, ofertach i promocjach Kart Grabowskiego, prosimy o zaznaczenie obu okienek poniżej: